пятница, 4 апреля 2014 г.

V Міжнародний освітній форум


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Програма для друку

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

(Приветствие участникам Форума)
Ярмощук Микола Анатолійович, директор Департаменту освіти і науки Запорізької державної адміністрації 
Ярмощук Николай Анатолиевич, директор Департамента образования и науки Запорожской государственной администрации

Пашков Володимир Васильович, ректор КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР

Пашков Владимир Васильевич, ректор КУ "Запорожский областной институт последипломного педагогического образования" ЗОС


 Хіврич Валентина Володимирівна, начальник відділу загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької державної адмінісстрації  

Хиврич Валентина Владимировна, начальник отдела среднего общего образования Департамента образования и науки Запорожской государственной администрации

ВИСТУПИ

(ВЫСТУПЛЕНИЯ)

Пашков В.В., доктор філософських наук, професор, ректор КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР  (Украина, г. Запорожье). 
Практична реалізація концепції академії післядипломної педагогічної освіти.
Пашков В.В., доктор философских наук, профессор, ректор КУ "Запорожский областной институт последипломного педагогического образования" ЗОС (Украина, г. Запорожье). 
Практическая реализация концепции академии последипломного педагогического образования.

Ястребова Валентина Яківна, кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор КЗ   "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).

Управління стратегічними можливостями освітніх закладів сільської місцевості

Ястребова Валентина Яковлевна, кандидат педагогических наук, доцент, первый проректор КУ "Запорожский областной институт последипломного педагогического образования" ЗОС (Украина, г.Запорожье)

 Управление стратегическими возможностями учебного заведения сельской местности

Сандомирський Марк Євгенович, кандидат медичних наук, докторант кафедри соціальної і політичної психології ЯрГУ ім. П.Г.Демидова (Російська Федерація, м.Москва)

  Психологічні механізми агресивної поведінки підлітків школярів.

Сандомирский Марк Евгеньевичкандидат медицинских наук, докторант кафедры социальной и политической психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова (Российская Федерация, г. Москва).

 Психологические механизмы агрессивного поведения подростков школьников

 

 Мурзалінова А. доктор педагогічних наук, професор, директор філії АТ «Національний центр підвищення кваліфікації« Өрлеу »Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Північно-Казахстанської області (Республіка Казахстан, м. Петропавловськ).

Розвиток професійної компетентності педагога в умовах системи підвищення кваліфікації в Республіці Казахстан

Мурзалинова Адоктор педагогических наук, профессор, директор филиала АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Института повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан, г. Петропавловск).

Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях системы повышения квалификации в Республике Казахстан

   


Бондар Олександр Григоровичкандидат юридичних наук, доцент, перший проректор Запорізького національногоуніверситету (Україна, м. Запоріжжя).

Особистість в єдиному освітньому просторі – ключовий пріоритет сучасності. 

Бондарь Александр Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент, первый проректор Запорожского национального университета(Украина, Запорожье)

Личность в едином образовательном пространстве - ключевой приоритет современности

 
Гура Олександр Івановичдоктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Запорізького національного університету (Україна, м. Запоріжжя).

До проблеми особистості у освітньому просторі 

Гура Александр Иванович, доктор педагогических наук, профессор, проректор по научно-педагогической и учебной работе Запорожского национального университета (Украина, г.Запорожье)

К проблеме личности в  образовательном пространстве

Богоявленська Діана Борисівна, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник Психологічного інституту Російської академії освіти (Російська Федерація, м. Москва).

До проблеми професійної самореалізації особистості

Богоявленская Диана Борисовна,доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник Психологического института Российской академии образования (Российская Федерация, г. Москва).

К проблеме профессиональной самореализации личности

   


 Грішина Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедрою управління та економіки освіти СПб АППО (Російська Федерація, м. Санкт-Петербург).

Освіта XXI століття як інноваційний проект

Гришина Ирина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой управления и экономики образования СПб АППО (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург).


 Образование XXI века как инновационный проект.


  

Лепський Максим Анатолійовичдоктор философских наук, профессор, декан факультету соціології та управління Запорізького національного університету (Україна, м. Запоріжжя).

Суб'єктність особистості у єдиному освітньому просторі

Лепский Максим Анатолиевич, доктор философских наук, профессор, декан факультета социологии и управления Запорожского национального университета(Украина, г. Запорожье).

Субъектность личности в едином образовательном пространстве


  

Давидюк Л.В. кандидат педагогічних наук, професор кафедри методик викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова (Україна, м.Київ)

Шляхи реалізації державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти

Давидюк Л.В., кандидат педагогических наук, профессор кафедры методик преподавания русского языка и мировой литературы НПУ им. М.Драгоманова(Украина, г. Киев)

Пути реализации государственного стандарта базового и полного общего среднего образования

   

Морзе Н.В., доктор педагогічних наук, професор, проректор Київського університету ім. Б. Гринченка (Україна, м. Київ). Інновації сьогодення – які вони?
Морзе Н.В., доктор педагогических наук, профессор, проректор Киевского университета им. Б. Гринченко (Украина, г. Киев). Инновации сегодня - какие они?
 презентація

     Пушкарьова Тамара Олексіївна відеопривітання учасників форуму «Свобода та творчість – основа новаторства вчителя» (Україна, м. Київ)
Федосенко Є.В., кандидат психологічних наук, доцент, директор наукового центру розвитку особистості "Акме" (Російська Федерація, м. Санкт-Петербург)
Особливості професійної самореалізації педагога в Росії та Європі.
Федосенко Е.В.,кандидат психологических наук, доцент, директор научного центра развития личности "Акме" (Российская Федерация, г.Санкт-Петербург)
Особенности профессиональной самореализации в России и Европе.
 Відео-виступ

Кісельнікова Н., Даніна М., лабораторія психотерапії Псипхологічного інституту Російської академії освіти (Росія, м. Москва)
Оцінка ефективності психотерапевтичної діяльності та психотерапевтиної освіти
Кисельникова Н., Данина М., лаборатория психотерапии Психологического института Российской академии образования (Россия, г. Москва).
Оценка эффективности психотерапевтической деятельности и психотерапевтического образования.


    Павленко А.І.доктор педагогічних наук, професор, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Узагальнена технологія постановки і розв’язування задач у цілісній дидактичній системі. 
Павленко А.И., доктор педагогических наук, профессор, Запорожский областной институт последипломного педагогического образования (Украина, Запорожье). Обобщенная технология постановки и решения задач в целостной дидактической системе.
Утюж І.Г., доктор філософських наук, професор кафедри філософії Запорізького національного університету (Україна, м. Запоріжжя). Постмодернізм в освіті.
Утюж И.Г., доктор философских наук, профессор кафедры философии Запорожского национального университета (Украина, Запорожье). Постмодернизм в образовании.
Рябова З.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач Кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психології Університету менеджменту освіти НАПН України (Україна, м. Київ). Маркетингове управління в освіті: виклики сьогодення та перспективи розвитку.
Рябова З.В., доктор педагогических наук, профессор, заведующий Кафедрой управления учебным заведением и педагогики высшей школы Института менеджмента и психологии Университета менеджмента образования АПН Украины (Украина, г. Киев). Маркетинговое управление в образовании: вызовы и перспективы развития.

Мариновська О.Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського ОІППО, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти (Україна. м. Івано-Франківськ). Готовність учителів-практиків до інноваційної діяльності: діагностичнийінструментарій.
Мариновская О.Я., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и образовательных инноваций Ивано-Франковского ОИППО, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования (Украина, г. Ивано-Франковск). Готовность учителей-практиков к инновационной деятельности: диагностический инструментарий.

Козлов В.В., доктор психологічних наук, професор, президент Міжнародної Академії психологічних наук, завідувач кафедри соціальної та політичної психології ЯрГУ ім. П.Г.Демідова (Російська Федерація, м. Ярославль). Інтегративна парадигма в психологічному освіті.
Козлов В.В., доктор психологических наук, профессор, президент Международной Академии Психологических наук, заведующий кафедрой социальной и политической психологии ЯрГУ им. П.Г.Демидова (Российская Федерация, г. Ярославль). Интегративная парадигма в психологическом образовании.
Оросова Р., доктор філософії PhD; Староста В.,доктор педагогических наук, профессор;Коцова Н., доктор філософії PhD;Шмайдова-Бушова К., доктор філософії PhD,Кошицький університет ім. Павла Йозефа Шафарика (Словацька Республіка). Портфоліо у системі педагогічної практики студентів.
Оросова Р., доктор философии PhD; Староста В., доктор педагогических наук, профессор; Коцова Н., доктор философии PhD; Шмайдова-Бушова К., доктор философии PhD, Кошицкий университет им. Павла Йозефа Шафарика (Словацкая Республика). Портфолио в системе педагогической практики студентов.

Романенко Ю.А., доктор педагогічних наук, професор, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Донецьк). Сучасне поняття «якість вищої освіти.
Романенко Ю.А., доктор педагогических наук, профессор, Донецкий областной институт последипломного педагогического образования (Украина, г. Донецк). Современное понятие «качество высшего образования.
Роменкова В.А., доктор психології, асоційований професор, Ризька академія педагогіки та управління освітою (Латвія, Рига). Модель соціалізації дитини в різних культурах.
Роменкова В.А., доктор психологии, ассоциированный профессор,Рижская академия педагогики и управления образованием (Латвия, Рига). Модель социализации ребенка в разных культурах.
Гура Т.Є., кандидат психологічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльностіКЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми психологічного супроводу професійного розвитку педагога.
Гура Т.Е., кандидат психологических наук, доцент, проректор по научной работе и международной дияльности КЗ «Запорожский областной институт последипломного педагогического образования» ЗОС (Украина, Запорожье). К проблеме психологического сопровождения профессионального развития педагога.